Неполное рабочее время по инициативе работника: когда работодатель не может отказать

https://clubtk.ru/nepolnoe-rabochee-vremya-po-initsiative-rabotnika-kogda-rabotodatel-ne-mozhet-otkazat